Licentieovereenkomst voor eindgebruikers QRB CODE Applicatie;

De QRB CODE Applicatie die u heeft gedownload voor uw mobiele toestel (smartphone), of de download die u gaat doen, kunnen een applicatie, content of beide bevatten. De QRB CODE Applicatie, inclusief de daarin aanwezige software, samen de QRB CODE Applicatie is eigendom van QRB CODE, een geregistreerde handelsnaam onder KvK registratie nr. 54302919.

De opgeslagen tekst gegevens die u via uw mobiele toestel (smartphone) via de QRB CODE Applicatie upload zijn en blijven uw eigendom, echter de QRB CODE Applicatie is een gebruikers licentie verstrekt aan u en wordt nooit uw eigendom. Tekst, afbeeldingen, grafieken, foto's, audio, video, beelden en of andere gegevens die kunnen zijn geïntegreerd in uw mobiele toestel (smartphone) welke worden toegepast met de QRB Applicatie zijn en blijven uw eigendom. De QRB CODE Software, Applicatie en Content (samen de "QRB CODE Applicatie") zijn beschermd onder het auteursrecht en internationale verdragen inzake het auteursrecht. De QRB CODE Applicatie wordt in licentie gegeven, niet verkocht. De structuur, inrichting en code van de QRB CODE Software en de Applicatie vormen waardevolle handelsgeheimen van QRB CODE. De QRB CODE Applicatie wordt enkel geleverd onder deze Licentieovereenkomst en zijn onderhevig aan de hierna volgende voorwaarden en bepalingen, die worden overeengekomen tussen de eindgebruiker ("u" of "uw") enerzijds, en QRB CODE en aan QRB CODE gelieerde bedrijven anderzijds. Als u de QRB CODE Applicatie verkrijgt via een externe door QRB CODE geautoriseerde applicatieleverancier bevestigt u dat QRB CODE, en niet de geautoriseerde applicatieleverancier, eigenaar is van de QRB CODE Applicatie. De geautoriseerde applicatieleverancier van de QRB CODE Applicatie en dochterondernemingen van QRB CODE Applicatie, en haar geautoriseerde leveranciers, zijn elk een rechtstreekse en beoogde externe begunstigde van deze overeenkomst en zij mogen hun rechten rechtstreeks bij u afdwingen in het geval u deze overeenkomst schendt

BELANGRIJK: LEES DEZE GEHELE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE QRB CODE APPLICATIE DOWNLOAD EN/OF GAAT GEBRUIKEN. DOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDER WIJZE GEBRUIKEN VAN DE QRB CODE APPLICATIE OF GEDOWNLOADE CONTENT, GEEFT U AAN DAT U DEZE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. GAAT U NIET AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR UW DOWNLOAD, SCHAF DE DOWNLOAD DAN NIET AAN EN INSTALLEER OF GEBRUIK DEZE DAN NIET.

Licentiebepalingen en -voorwaarden

De QRB CODE Applicatie levert u in het geval van een smart mobiel toestel de opslagmedia met daarop de Software en de daarin geïntegreerde Content, met inbegrip van eventuele online of elektronische documentatie en gedrukte materialen, of in het geval van een Download de Applicatie en de daarin geïntegreerde of begeleidende Content, inclusief alle online of elektronische documentatie. QRB CODE Applicatie verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie om het betreffende QRB CODE Applicatie product te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord de betreffende QRB CODE Applicatie uitsluitend aan te wenden voor persoonlijk gebruik, of, indien van toepassing, voor activiteiten binnen uw bedrijf. Dienovereenkomstig, maar onder voorbehoud van de in de volgende paragrafen vastgelegde beperkingen, mag u de betreffende QRB CODE Applicatie uitsluitend gebruiken om eigen tekstuele content te kunnen weergeven en opslaan, mits u geen enkele vermelding van auteursrechten verwijdert mogen dit ook teksten van derden zijn. Uw gebruik van de QRB CODE Applicatie mag geen inbreuk maken op de gebruiksregels van de applicatieleverancier. U gaat ermee akkoord de QRB CODE Applicatie niet anderszins te reproduceren, archiveren, kopiëren, wijzigen, decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of afgeleide werken van delen van de QRB CODE Applicatie producten te maken en dat u de QRB CODE Applicatie op geen enkele wijze en voor geen enkel doeleinde overdraagt of verspreidt.

Ondersteuning

Als u uw Applicatie heeft gedownload via de website van de applicatieleverancier en operationele of technische ondersteuning en assistentie met betrekking tot het installeren, verwijderen, gebruiken of bedienen van de Applicatie nodig hebt, of als u vragen, klachten of claims met betrekking tot de Applicatie hebt, neemt u dan contact op met QRB CODE Applicatie via: support@QRB-CODE.COM Tevens behoudt QRB CODE zich het recht voor ondersteuning en het leveren van services aan geautoriseerde applicatieleveranciers te beëindigen wanneer het contract tussen QRB CODE en de geautoriseerde applicatieleverancier om welke reden dan ook wordt beëindigd.

Kennisgeving inzake verantwoordelijkheid van de QRB CODE Applicatieleverancier.

Als u uw QRB CODE Applicatie heeft gedownload via de website van de Applicatieleverancier, heeft de Applicatieleverancier geen onderhouds- of ondersteuningsverplichting voor de Applicatie, noch enige verantwoordelijkheid voor het reageren op claims van u of derden inzake het bezit of gebruik van de QRB CODE Applicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims inzake productaansprakelijkheid, claims inzake het niet voldoen aan wet of regelgeving of claims inzake wetgeving voor de bescherming van consumenten. Verder draagt de QRB CODE Applicatieleverancier geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot claims van u of van derden inzake overtredingen van het intellectuele eigendomsrecht als gevolg van uw bezit of het gebruik van de QRB CODE Applicatie

Beperkingen.

Met uitzondering van de gevallen waarin QRB CODE Applicatie u hiervoor een specifieke licentie heeft verstrekt, en zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragrafen, mag u de QRB CODE Applicatie niet gebruiken in combinatie met andere producten, systemen of applicaties die zijn geïnstalleerd op of anderszins verbonden zijn, of die communiceren met de op het mobiele toestel (smartphone) geïnstalleerde QRB CODE Applicatie. Bovendien is het verboden producten die zijn voorzien van de QRB CODE Applicatie te verhuren of te leasen aan een ander privaat- of rechtspersoon of een derde partij. Alleen die bedrijven die van QRB CODE uitdrukkelijke schriftelijke autorisatie hebben gekregen om QRB CODE Applicatie aan derden te verstrekken zijn hiervan vrijgesteld.

U gaat ermee akkoord dat u tijdens het gebruik van de QRB CODE zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen gedrag en inhoud en voor de mogelijke gevolgen daarvan. U gaat ermee akkoord de QRB CODE uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die wettig, gepast en in overeenstemming met deze overeenkomst en ander toepasselijk beleid of toepasselijke richtlijnen zijn. Ter illustratie en niet ter beperking: u gaat ermee akkoord dat wanneer u de QRB CODE gebruikt u:

  • geen inhoud uploadt, verzendt of overbrengt of anderszins beschikbaar maakt die inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, auteursrecht, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van een partij, tenzij u zelf de eigenaar van de rechten van dergelijke inhoudt bent of toestemming van de eigenaar hebt om dergelijke inhoud openbaar te maken;
  • de QRB CODE niet gebruikt voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en geen virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of andere zaken van destructieve aard verspreidt.

Indien u woonachtig bent buiten Nederland gaat u ermee akkoord u te houden aan alle wetten, regels of voorschriften in uw land of de locatie van uw webserver betreffende uw gedrag op internet en aanvaardbare inhoud, inclusief wetten die de export van gegevens naar welk een ieder land of het land waarin u woonachtig bent reguleren.

Gegevensoverdracht.

Bepaalde diensten in verband met de QRB CODE Applicatie kunnen resulteren in een overdracht van gegevens vanaf uw mobiele toestel (smartphone) naar de centrale QRB CODE Applicatie server. In dat geval zijn mogelijk (extra) kosten voor gegevens- (data) overdracht van toepassing, afhankelijk van het data-abonnement van uw mobiele toestel (smartphone). Neem contact op met uw data serviceprovider voor informatie over eventuele extra kosten.

QRB CODE Applicatie Services.

QRB CODE Applicatie levert u mogelijk diensten onder de naam "QRB CODE Applicatie Services”. QRB CODE Applicatie Services kunnen een "éénmalige"' aankoop van Services betreffen of een aankoop voor een specifieke periode. Als een "éénmalige" aankoop wordt verricht, ontvangen kopers van de QRB CODE Applicatie services gedurende de nuttige gebruiksduur van het QRB CODE Applicatie en de nuttige levensduur van het mobiele toestel (smartphone) van de koper, of zolang QRB CODE Applicatie server content ontvangt van haar gebruiker, waarbij de kortste van deze drie perioden van toepassing is. Onder de "nuttige levensduur" van een QRB CODE Applicatie verstaan de periode waarin de applicatie content verstuurd naar de centrale server. Een QRB CODE Applicatie wordt buiten dienst geacht en de nuttige gebruiksduur ervan beëindigd als er gedurende minimaal 60 maanden of langer geen content is verstuurd of gedownload voor de desbetreffende QRB CODE of codes.

De QRB CODE Applicatie leverancier kan een Services abonnement onmiddellijk beëindigen bij overtreding van de gebruiksvoorwaarden van Services. Services abonnementen kunnen niet worden overgedragen naar een andere persoon of een ander QRB CODE Applicatie gebruiker, zelfs niet als deze toepassing op de smartphone aanwezig blijft.

De QRB CODE Applicatie is - afhankelijk van de service- en is geografisch beperkt tot- het ontvangst en zendbereik van de door de betreffende netwerkaanbieders geëxploiteerde radiozenders. Ze kunnen worden beïnvloed door atmosferische omstandigheden, topografische omstandigheden, de locatie of positie van een object en van obstakels (bijvoorbeeld bruggen en gebouwen). Sommige services zijn in het algemeen niet in elk land beschikbaar. De reikwijdte en kenmerken van de beschikbare services verschillen van land tot land. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van de wetten en voorschriften van de betreffende landen.

Levenslange updates.

De QRB CODE Applicatie leverancier zorgt voor een updates van de QRB CODE Applicatie, wanneer u een QRB CODE scant via uw mobiele toestel (smartphone) en er is voor uw versie een update beschikbaar zult u hiervan een melding ontvangen. Ontvangt u een update bericht zijn deze via de website QRB-CODE.COM beschikbaar.

voor één (1) QRB CODE Applicatie vergt een geringe geheugencapaciteit van het mobiele toestel (smartphone) welke beschikbaar blijft t.b.v. de QRB CODE applicatie zolang deze in gebruik is op het mobiele toestel (smartphone). Andere vereiste technische gegevens kunt u vinden op de website QRB-CODE.COM Het kan voorkomen dat uw QRB CODE Applicatie onvoldoende geheugenruimte ter beschikking heeft. In een dergelijk geval moet u geheugenruimte vrijmaken of een afzonderlijke geheugenkaart aanschaffen. Als geen van beide maatregelen beschreven kan worden gebruikt om het gebrek aan beschikbare geheugenruimte van uw product op te lossen, kan de QRB CODE Applicatie niet gebruikt worden.

Geen garantie.

De QRB CODE Applicatie wordt aan u geleverd in de staat waarin deze zich bevindt en u gaat ermee akkoord dat het gebruik ervan voor uw eigen risico is. U als licentiehouder van QRB CODE Applicatie, geautoriseerde Applicatie leveranciers en dochterondernemingen van QRB CODE en/of haar geautoriseerde leveranciers, bieden geen garanties en doen geen uitspraken, uitdrukkelijk noch impliciet, naar aanleiding van de wet of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nut, gebruik of resultaten die de QRB CODE Applicatie biedt, of dat de content overdracht of de services ononderbroken en storingsvrij werken. De QRB CODE Applicatie is uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het opslaan van gegevens betreffende een bepaalde QRB CODE en dient niet te worden gebruikt voor doeleinden waarbij de wet in het gedrang is. QRB CODE APPLICATIE GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OP de privacy van de geüploade CONTENT. Deze is niet openbaar en kan niet aan een persoon, organisatie of anderszins worden gekoppeld. Mochten officiële nationale of internationale autoriteiten deze willen inzien, en zij hebben hiervoor een gerechtelijk bevel, zal de licentiehouder van QRB CODE Applicatie de content van de betreffende QRB CODE openbaar maken.

Afwijzing van garantie.

QRB CODE APPLICATIE EN HAAR GEAUTORISEERDE APPLICATIELEVERANCIERS, WIJZEN ELKE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT KWALITEIT, PRESTATIES, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. GEEN ENKEL(E) MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE DOOR QRB CODE EN GEAUTORISEERDE APPLICATIE LEVERANCIERS VERSTREKT(E) ADVIEZEN OF INFORMATIE VORMT EEN GARANTIE, EN U KUNT GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN DERGELIJKE ADVIEZEN OF INFORMATIE. DEZE AFWIJZING VAN GARANTIES IS EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST. Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van bepaalde garanties niet toe, waardoor de hiervoor genoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Afwijzing van aansprakelijkheid.

QRB CODE EN HAAR GEAUTORISEERDE APPLICATIELEVERANCIERS, WAARONDER DOCHTERONDERNEMINGEN VAN QRB CODE, ZIJN U GEEN AANSPRAKELIJKHEID VERSCHULDIGD: MET BETREKKING TOT SCHADECLAIMS, VORDERINGEN OF AANKLACHTEN WEGENS ENIG VERLIES, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE SCHADECLAIM, VORDERING OF AANKLACHT WEGENS VERLIES, PERSOONLIJKPSYGISCH OF EMOTIONEEL LETSEL DAT OF SCHADE DIE, NOCH DIRECT, NOCH INDIRECT, KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET IN BEZIT HEBBEN VAN DE QRB CODE APPLICATIE, VERLIES VAN CONTENT OF GOEDEREN, OF ENIGERLEI ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE QRB CODE APPLICATIE, DEFECTEN IN DE CONTENT OF INFORMATIE, OF SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN OF BEPALINGEN, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT OF WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, HETZIJ ALS GEVOLG VAN GEBRUIK OF MISBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE QRB CODE APPLICATIE, VAN TEKORTKOMINGEN OF FOUTEN IN DE APPLICATIE, ZELFS ALS QRB CODE APPLICATIE OF HAAR GEAUTORISEERDE APPLICATIELEVERANCIERS OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN QRB CODE APPLICATIE EN HAAR LICENTIEHOUDERS MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTINGEN KRACHTENS DEZE LICENTIEOVEREENKOMST OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE APPLICATIE OF DE CONTENT IS NOOIT HOGER DAN € 1,00. Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheden of beperkingen van schade niet toe, waardoor het voornoemde mogelijk niet op u van toepassing is.

ALLE INHOUD EN AL HET MATERIAAL DAT MET DE QRB CODE SOFTWARE WORDT GEDOWNLOAD OF GEÜPLOAD OF ANDERSZINS MET DE SOFTWARE WORDT VERKREGEN IS GEHEEL NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO. U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW ELEKTRONISCHE COMMUNICATIETOESTEL OF VOOR GEGEVENSVERLIES DAT HET GEVOLG KAN ZIJN VAN HET DOWN- OF UPLOADEN VAN CONTENT OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE.

Verzamelen van informatie.

Wij kunnen informatie verzamelen over hoe vaak u het QRB CODE Applicatie gebruikt of de frequentie waarmee bepaalde functies en voorzieningen van het QRB CODE Applicatie worden gebruikt. Deze informatie wordt anoniem verzameld op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald. Aan de hand van deze informatie kunnen we brede gebruikerstrends vaststellen of op andere wijze proberen de applicatie te verbeteren. Bij het gebruik van locatie-gebaseerde gegevens op het QRB CODE Applicatie, bijvoorbeeld regio, staat of land informatie wordt de fysieke locatie van uw toestel verzameld. Deze locatiegegevens worden anoniem verzameld op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald. Als u akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, verzamelt QRB CODE Applicatie informatie van uw toestel, zoals de locatie waar het toestel zich bevindt om de kwaliteit van de diensten die kunnen worden verzorgd door de QRB CODE Applicatie te verbeteren. Als u akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, mag QRB CODE Applicatie deze gegevens ook delen met of verkopen aan externe partijen. Deze gegevens worden anoniem gedeeld en verkocht op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald. Het verzamelen en het gebruik van deze locatiegegevens wordt nader omschreven in de privacyverklaring voor het QRB CODE Applicatie product.

Juridische naleving.

U verklaart en garandeert dat u niet woonachtig bent in een land waarvoor een embargo van de overheid van de Verenigde Staten van kracht is, of door de overheid van de Verenigde Staten is aangemerkt als een land dat "terroristen ondersteunt", en u niet op enige lijst van de overheid van de Verenigde Staten staat met personen of instellingen die zijn verboden of waarvoor beperkingen gelden.

Vrijwaring.

U gaat ermee akkoord de QRB CODE Applicatie en haar geautoriseerde applicatieleveranciers, dochtermaatschappijen en gelieerde bedrijven, en de desbetreffende medewerkers, managers, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers van QRB CODE Applicatie, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, verliezen, persoonlijk letsel (met inbegrip van persoonlijk letsel met de dood tot gevolg), vorderingen, aanklachten, onkosten of claims van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocatenkosten die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik of het in bezit hebben door u van de QRB CODE Applicatie.

Termijn.

Deze Overeenkomst is van kracht totdat indien van toepassing, uw gebruiksperiode wordt beëindigd (door u of door QRB CODE Applicatie) of verloopt, of tot dat de QRB CODE Applicatie licentieovereenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigt, waaronder maar niet beperkt tot, als QRB CODE Applicatie van mening is dat u de bepalingen van de licentieovereenkomst hebt geschonden. Bovendien zal deze licentieovereenkomst onmiddellijk worden beëindigd wanneer een overeenkomst tussen QRB CODE en een derde partij waarvan QRB CODE diensten of distributie verkrijgt die noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van de QRB CODE Applicatie of licenties voor extra content verkrijgt, wordt beëindigd. U gaat ermee akkoord bij beëindiging alle exemplaren van de QRB CODE Applicatie te verwijderen. De hierboven vermelde Afwijzing van Garantie en van Aansprakelijkheid blijven ook na beëindiging van kracht.

Volledige overeenkomst.

Deze voorwaarden en bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen QRB CODE en haar licentiehouders, waaronder de licentiehouders en dochterondernemingen van QRB CODE Applicatie en haar licentiehouders, en u met betrekking tot de inhoud hiervan, en deze voorwaarden en bepalingen vervangen als zodanig eventuele schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die voordien van kracht waren met betrekking tot dit onderwerp.

Toepasselijk recht.

Voor QRB CODE Applicatie gegevens voor de Europese Unie;

Op de hiervoor genoemde voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, zonder dat dit conflicten met wettelijke bepalingen tot gevolg kan hebben. U gaat ermee akkoord eventuele geschillen, schadeclaims en gerechtelijke procedures die voortvloeien uit of die samenhangen met de onder deze overeenkomst aan u geleverde applicatie, aanhangig te maken bij de rechtsbevoegde instanties in Nederland.

Eindgebruikers binnen de overheid. Als de Eindgebruiker een instantie, afdeling of andere rechtspersoon van een overheid is, of geheel of gedeeltelijk door een overheid wordt gefinancierd, dan gelden voor het gebruik en de duplicatie, reproductie, vrijgave, wijziging, openbaarmaking of overdracht van het Product of de bijbehorende documentatie de bepalingen die zijn vastgelegd in DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUNI 1995)

QRB CODE is een handelsmerk van R. Bont ICT of haar houdstermaatschappijen en is geregistreerd in Nederland. Dit handelsmerk mag niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van R. Bont ICT.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website www.qrb-code.com heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.qrb-code.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben. QRB CODE verwerkt uw persoons en/of bedrijfsgegevens, voor de volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Uw gedrag analyseren om daarmee onze diensten te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Persoonsgegevens te verzamelen als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Hoe lang we gegevens bewaren.

QRB CODE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan (wettelijk) strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen.

QRB CODE kan uw persoonsgegevens delen met diverse derden partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. QRB CODE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek.

QRB CODE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar www.qrb-code.com.

Beveiliging.

QRB CODE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze website www.qrb-code.com